PROJECTE EDUCATIU

INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre és el document aprovat pel Claustre de Professors i Consell Escolar de l’escola on es troben reflectits el context, les infraestructures, els trets d’identitat, la formulació d’objectius, l’expressió de l’estructura organitzativa i el tractament de les llengües de l'Escola Doctor Serés en el moment actual.

Aquest Projecte Educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa I és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat.

Els dos aspectes primordials que han guiat la concreció d’aquest Projecte Educatiu són, d’una banda, l’educació en valors, i de l’altra, la voluntat de millora de la qualitat de la nostra tasca docent.

El nostre centre té l’objectiu clar i ambiciós de formar persones, en el sentit més ampli, i de manera integral, respectuosos/es amb les persones, les normes i l’entorn, crítics i actius davant la intolerància i la discriminació, atents i participatius en les activitats que l’escola, l’entorn i la societat en general els ofereix.

Així mateix, el nostre centre es caracteritza per participar en projectes d’innovació, i per la formació permanent de les persones que hi treballen.

Aquest afany de millora de la nostra tasca docent ha contribuït de manera decisòria a transformar els recursos estructurals i materials. Tot això ha estat gràcies a les famílies, mares i pares que han recolzat i facilitat la nostra feina, a les institucions i a les associacions que ens han donat suport professional, personal i econòmic, i sobre tot a les professores i professors que han realitzat i realitzen la seva tasca amb il·lusió i diligència dia rere dia.

 

LA FUNCIÓ DE L’ESCOLA

La funció de l'escola és formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a les lleis educatives i a la identitat pròpia de l’escola, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat. De tal manera que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors d’esforç, llibertat, responsabilitat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.

L'escola Doctor Serés vol ser un centre d’Educació Infantil i Primària que vetlli permanentment per la millora de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a Alpicat, a les persones i els seus interessos en matèria educativa i una Escola, de qualitat, i de referència a Catalunya.

 

EL CONTEXT

L'escola Doctor Serés rep el seu nom en memòria de l’insigne catedràtic de la Universitat de Barcelona en Manel Serés i Ibars, fill d’aquesta Vila.

L’escola està ubicada a la població d’Alpicat, municipi de la comarca del Segrià, a uns set quilòmetres de la capital: Lleida.

Alpicat era una Vila eminentment agrícola dedicada a la fructicultura i a la ramaderia i que compta amb petites indústries que donen treball a una part de la població.

En els darrers anys s’ha convertit en una zona residencial de la capital del Segrià, degut al gran nombre d’urbanitzacions emplaçades en el seu terme, que la fan una zona d’expansió de la ciutat.

La majoria de les famílies són catalanes. Els alumnes immigrants que rep l’escola són essencialment d’origen Africà (Gàmbia) i dels països de l’Est d’Europa (Romania).

A més de l’edifici escolar i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, l’escola pot disposar durant l’horari lectiu de les instal·lacions del Parc del Graó: pistes de futbol, bàsquet, tennis, circuit d’atletisme, zona verda, que s’utilitzen durant l’hora d’esbarjo pels alumnes de Primària.

El pavelló poliesportiu és d’ús exclusiu de l’escola durant l’horari lectiu on es desenvolupen les activitats d’Educació Física dels nostres alumnes.

 

ELS TRETS D’IDENTIDAT

L'Escola Doctor Serés és un centre escolar públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

L’escola es defineix integradora, no discriminatòria, democràtica, catalana, progressista, respectuosa amb totes les creences, cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica, curosa amb el medi ambient i sotmesa a l’interès públic mitjançant el respecte a les normes i cercant contínuament la millora de la qualitat en els ensenyaments i serveis que proporciona als seus alumnes.

La llengua vehicular i d’ensenyament–aprenentatge és el català, llengua pròpia de Catalunya.

 

OBJECTIUS

Objectius generals:

L’equip de mestres de l‘escola, ha elaborat un llistat de valors on pretenen reflectir els objectius que ens hem proposat com a centre educatiu i que seran la fita del nostre treball com a educadors.

 •  Educar en el respecte a un mateix i als altres, en un context de tolerància i entenent la diversitat cultural com un bé enriquidor per tothom.
 •  Promoure el respecte i la cura pel Medi Ambient, entenent aquest medi com allò més proper a l’alumne: l’escola, el poble i fent-lo extensible a contextos més allunyats, però no per això menys respectats i valorats - sortides fora de la nostra Comunitat -.
 •  Educar en el coneixement i respecte de la nostra pròpia llengua i cultura. Fent que aquest respecte i coneixement sigui extensiu a la multiplicitat lingüística i cultural d’arreu.
 •  Fomentar la col·laboració entre els alumnes, fent créixer la idea que participar en la vida col·lectiva és positiu per tothom. Promoure alhora relacions de companyonia i solidaritat entre els diversos membres de la comunitat educativa.
 •  Aconseguir fer de la tasca educativa en tots els àmbits un objectiu comú i de cooperació entre pares, mares, mestres, alumnes, i personal d’administració i serveis del centre.
 •  Cultivar a l’escola un clima de pau i equilibri, on l’ànim de tots i totes sigui de tranquil·litat i no pas de temor, ni de crispació o d’ànsia.
 •  Fer prendre consciència als nens i nenes del compromís que suposa l’afany de superació mitjançant la constància i l’esforç diari. Valorant alhora aquest esforç en les persones que ens envolten. Desenvolupant l’autonomia responsable.
 •  Desenvolupar la creativitat dels alumnes, tant personal com col·lectiva i educar-los en una estètica coherent amb la línia de l’escola.
 •  Educar en l’autoreflexió sobre qüestions inherents a la pròpia persona i a les seves conductes i comportaments. Tenint com a marc de referència una autoestima positiva.
 •  Gaudir amb la idea que aprendre té sentit en si mateix, educant el sentit crític per valorar i interpretar tot el que ens envolta i alhora promoure la coherència i l’honestedat entre el pensament i l’acció.
 •  Promoure el valor que en el fet d’aprendre és tant important la manera com es fa com el resultat final. Pretenem fer que tots els aprenentatges siguin significatius pels alumnes i pels mestres.
 •  Entenem l’educació física, l’educació musical i l’educació en valors, com tres mitjans educatius importantíssims pel desenvolupament integral de l’alumne i alhora un element molt integrador dins la dinàmica escolar.
 •  

Objectius de gestió

 •  Promoure i afavorir les experiències formatives d’ampliació i actualització permanent, així com de l’intercanvi d’estratègies metodològiques entre el professorat que reverteixen en l’enriquiment col·lectiu.

 •  Planificar les activitats docents de cada curs escolar en el Pla Anual de Centre.

 •  Fomentar la projecció externa de l’escola participant en programes d’Innovació Pedagògica.

 •  Facilitar l’intercanvi d’experiències amb d’altres entitats i/o estaments per a l’enriquiment mutu.

 •  Integrar a la vida educativa tots els elements que incideixen en la vida social del nen: mares i pares, A.M.P.A., Ajuntament, Associacions locals...

 •  Facilitar l’organització de les activitats extraescolars realitzades per l’A.M.P.A. i col·laborar en la preparació i organització de la Setmana Cultural.

 •  Estimular la participació de pares i mares en els òrgans de gestió escolar.
 •  

Objectius pedagògics i metodològics

 •  Desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat.
 •  Adquirir hàbits de relació social i d’estudi així com tècniques de treball.
 •  Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i personals.
 •  Desenvolupar les capacitats motrius, plàstiques i creatives.
 •  Fomentar la participació activa en les activitats escolars i extraescolars.
 •  Educar per al treball individual, en grup i col·lectiu.
 •  Desenvolupar metodologies centrades en l’alumne, que afavoreixen l’aprenentatge autònom, fent que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge.
 •  Educar amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i els Audiovisuals.
 •  Practicar una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu.
 •  Plantejar l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat pedagògica i tutorial és compartida per tot l’equip docent.
 •  Fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada.
 •  Prestar una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes d’aprenentatges de l’alumnat.
 •  Avaluar el procés d’ensenyament - aprenentatge de manera continua global.
 •  Establir una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius.
 •  Proporcionar atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica a tot l’alumnat.
 •  Educar pel temps de lleure i les activitats complementàries culturals, esportives.
 •  

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

L’aprenentatge de les llengües es realitzarà d’acord amb les indicacions dels currículums i lleis vigents i quedarà plasmat en el PROJECTE LINGÜÍSTIC DELCENTRE .

El català com a llengua pròpia de Catalunya s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com en tot el àmbit d’organització i comunicació. L’escola vetllarà perquè tot l’alumnat assoleixi un coneixement òptim tant de la llengua catalana com de la llengua castellana.

L’escola ofereix l’anglès com a llengua estrangera.

ORGANITZACIÓ

L’escola, d’acord amb la normativa vigent i la seva identitat defineix el sistema d’organització, gestió i funcionament escolar en el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN que contempla els següents criteris generals:

 • L’Equip Directiu del Centre està format pel director, el cap d’estudis i la secretària.

 • El Claustre de Professors i el Consell Escolar són els òrgans de participació i gestió de l’escola i és en aquestes entitats col·legiades on s’aproven les decisions de l’escola.

 • A més hi ha les reunions dels equips de cicle, de coordinadors de cicle i Equip Directiu, la Comissió d’Atenció a la Diversitat, tutors/es i professionals d’Educació Especial i Aula d’Acollida.

 • Els òrgans de coordinació són:

 • Els Equips docents de grup i els Tutors/es de grup.

  Els Coordinadors de Cicle.

  Els Coordinadors de T.I.C. i Audiovisuals.

  La Coordinadora L.I.C. ( Lingüística, d’Interculturalitat i Cohesió Social)

  La Coordinació d’Activitats i Serveis escolars: biblioteca, esports, festes, material, farmaciola....

  Tots aquests càrrecs i estructura organitzativa pretenen situar el projecte de Centre en l’eix vertebrador de la gestió de l’escola. Promoure la participació de les persones que formen part de la comunitat educativa en la gestió del Centre, potenciant els canals de reflexió i col·laboració.

  La participació dels pares, mares i responsables dels/les alumnes, com a principals protagonistes de l’educació dels seus fills i filles, es garanteix a través de la seva presència en tots els òrgans en que està legalment establerta, com a través de l’Associació de Pares Mares, tot divulgant entre els pares, mares i responsables informació sobre les activitats del Centre, canalitzant les inquietuds i iniciatives que poguessin fer arribar a l’Equip de Direcció, sensibilitzant-los sobre la importància del fet educatiu i, en definitiva millorar la comunicació i col·laboració entre el professorat, l’alumnat i les seves famílies.